پیام فرستادن
Guangzhou Dongsheng Biotech Co., Ltd
شرکت
محصولات
PCR Master Mix
میکس Real Time PCR
One Step RT QPCR Master Mix
ساخت کتابخانه NGS
کیت استخراج اسید نوکلئیک
الکتروفورز نشانگر DNA
لکه ژل اسید نوکلئیک
بافر الکتروفورز DNA
معرف های PCR ترانس کریپتاز معکوس
ستون چرخش سیلیس
محصولات تشخیصی In Vitro
آنزیم ابزار مولکولی